Temeljem članka 38. stavak 4. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09., 2/13., 5/14., 12/19. i 4/21.,) predsjednica Skupštine Ivana Bagarić sazvala je 6. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 16. prosinca 2021. godine u 10 sati u dvorani Aula magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek, za koju predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine Županije
–   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)

3. Pitanja i prijedlozi vijećnika

4.a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
   b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   c) Prijedlog Plana višegodišnjeg uravnoteženja Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
   d) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
   e) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
   f) Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
   g) Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
   h) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2022. godini
   i) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini
   j) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
  k) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   l) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
  m) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   n) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   o) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   p) Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

5. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije

6. Prijedlog Odluke o potporama za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

10. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2022. godinu

12. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

13. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

14. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

15. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2022. godini

16. Programski i financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2022. godinu

17.a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
     b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek na zaduživanje revolving kreditom

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek na zaduživanje revolving kreditom

20. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere ”Školska shema 2021/2022”

21. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

22. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

23. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

24. Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine

25. Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine

26.a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
     b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2024. godine

27. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Magadenovac i imenovanju njegovih članova

28. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin i imenovanju njegovih članova

29. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Feričanci i imenovanju njegovih članova

30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost

31. Zahtjev Marije Lipovac iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

32. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti “Proračunska zaliha” Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2021. godine

33. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Izvor|Foto: Osječko-baranjska županija