Odbor za izbor i imenovanja objavio je danas Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Đakova koje ima za cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Đakova, za razrješenje problema od neposrednog interesa mladih, radi sudjelovanja u odlučivanju i istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj mladih i njihove budućnosti u životnoj sredini. Savjet mladih ima 9 članova, koje bira Gradsko vijeće Grada Đakova na tri godine. Članovi imaju svoje zamjenike koji se temeljem kandidature biraju istovremeno kada i članovi. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stanicama Grada Đakova www.djakovo.hr. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Grada Đakova (Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo) ili se šalju preporučeno na adresu: GRAD ĐAKOVO, ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 ĐAKOVO.

Prijavnice i sve potrebne informacije možete pronaći ovdje:

Ponovljeni Javni poziv – Savjet mladih

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost