Poziv prenosimo u cijelosti:

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora poduzetnicima s područja Osječko-baranjske županije iz Proračuna Županije za 2020. godinu radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19. 

Korisnici potpore

Korisnici potpore su mikro subjekti malog gospodarstva i to:

 • trgovačka društva,
 • obrtnici i
 • zadruge (u nastavku: poduzetnici).

Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze.

Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kriteriji za dodjelu potpore

Potpore se odobravaju poduzetnicima koji:

– imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Osječko-baranjske županije,

– su upisani u registar trgovačkog suda, odnosno obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u nastavku: HZMO) najkasnije do 29. veljače 2020. godine,

– imaju najmanje jednog, a ne više od devet zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine,

– imaju prihode/primitke u lipnju 2020. godine smanjene za 20 % i više:

 1. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u lipnju 2019. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO do 1. lipnja 2019. godine,
 2. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u veljači 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO od 1. lipnja 2019. do 31. siječnja 2020. godine,
 3. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u ožujku 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO u veljači 2020. godine,

– su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore uredno podmirili poreze, doprinose te plaće i druge obveze prema radnicima,

– ispunjavaju uvjete za odobravanje potpora male vrijednosti prema odredbama važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore te

 • u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjele Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave.

Iznos osiguranih sredstava i visina potpore

Za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu u Proračunu Županije za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna.           

Iznos potpore koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku ovisi o broju zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine.

Potpora po zaposlenom radniku iznosi 1.000,00 kuna.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora

Potpora se dodjeljuje na temelju zahtjeva poduzetnika koji se podnosi na propisanom obrascu “Zahtjev za odobravanje potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19” (u nastavku: Zahtjev).

Uz podneseni zahtjev prilaže se sljedeća dokumentacija:  

 1. Izvadak iz registra trgovačkog suda, odnosno izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 15 dana (neslužbena kopija/primjerak ili original izvatka)
 2. Potvrda o broju prijavljenih radnika u sustav osiguranika HZMO-a na dan 30. lipnja 2020. godine
 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga poduzetnika ne starija od 30 dana
 4. Dokaz o prihodima/primicima poduzetnika u lipnju 2019. godine (Ovjereni izvadak iz poslovnih knjiga poduzetnika i Obrazac PDV-a za poduzetnike koji su u sustavu PDV-a)
 5. Dokaz o prihodima/primicima poduzetnika u lipnju 2020. godine, a za poduzetnike koji su upisani u registar trgovačkog suda/obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO od 1. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 31. siječnja 2020. godine, tada za veljaču 2020. godine, odnosno za poduzetnike osnovane u veljači 2020. godine dokaz o prihodima/primicima u ožujku 2020. godine (Ovjereni izvadak iz poslovnih knjiga poduzetnika i Obrazac PDV-a za poduzetnike koji su u sustavu PDV-a)
 6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 7. Izjava o povezanim osobama
 8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 9. Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
 10. Ostala dokumentacija po zahtjevu Povjerenstva.

Zahtjev i obrasci izjava navedenih pod rednim brojevima 6. do 8. mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Županije: www.obz.hr

Zahtjev s priloženom dokumentacijom se podnosi osobno ili poštom:

Upravnom odjelu za gospodarstvo

Osječko-baranjske županije

putem Pisarnice

Osijek, Županijska 4

Način odlučivanja

Pristigle zahtjeve razmatra Povjerenstvo za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu (u nastavku: Povjerenstvo) prema vremenu njihova zaprimanja u Upravnom odjelu za gospodarstvo Županije.

Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju, a o tome se izvještava podnositelj zahtjeva.

Odluku o dodjeli potpore donosi župan Osječko-baranjske županije na prijedlog Povjerenstva.

Potpore se odobravaju do iskorištenja osiguranih sredstava za tu namjenu u Proračunu Županije.

Zatvaranje Javnog poziva

Javni poziv se zatvara nakon iskorištenja osiguranih sredstava za tu namjenu u Proračunu Županije.

Priloženi dokumenti:

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-a 19

Obrazac zahtjeva

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim osobama

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

Izvor: BIOS