Od 1. svibnja stupa na snagu novi Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada trgovačkog društva Univerzal. U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 86/21) i Odlukom Grada Đakova, novim je Cjenikom za korisnike u kategoriji kućanstvo i za one koji nisu kućanstvo obvezna minimalna javna usluga postavljena na jedinstvenih 54,55 kuna (bez PDV-a), no porasla je cijena za količine predanog miješanog otpada, koja se izračunava razmjerno zabilježenom mjesečnom broju pražnjenja zelenih posuda prema njihovu volumenu.

Struktura ukupne cijene ovime i dalje ostaje sastavljena od dva dijela – osnovnog i promjenjivog na koji vlastitim postupanjem s osnovnim otpadom može utjecati svaki korisnik – i namjenske naknade za sanaciju odlagališta i nabavu opreme za gospodarenje otpadom, što je proračunski prihod Grada Đakova. Nove cijene, za koje je komunalac prethodno proveo javno savjetovanje i ishodio suglasnost Grada, osiguravaju kvalitetno i ekonomski učinkovito obavljanje javne usluge.

Osim servisiranja rastućih troškova u sustavu gospodarenja otpadom, svrha im je potaknuti građane na pojačano primarno razvrstavanje, izdvajanje biootpada iz sadržaja miješanog otpada u zelenoj posudi, vrtno kompostiranje i češće korištenje usluge reciklažnih dvorišta za sve ostale vrste otpada.

Novost je naplata odvoza plastične ambalaže i biootpada za poslovne subjekte koje zakonodavac identificira kao kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo, za razliku od privatnih korisnika kojima su svi troškovi reciklabilnog i biootpada sadržani u cijeni javne usluge.

Cijene javne usluge mijenjaju se od 1. svibnja i na komunalnom području općina Đakovštine u kojima je briga o otpadu povjerena Univerzalu. Detaljnije o ovoj temi: https://www.univerzal-djakovo.hr/javno-savjetovanje/.

Izvor|Foto: Univerzal