Selčani imaju razloga biti zadovoljni, ako je suditi po vijestima s održanog zbora građana u Selcima Đakovačkim. U ožujku, kako je najavljeno, na njihove ulice stižu bageri kako bi izgradili 14 kilometara kanalizacijske mreže od ukupno 62 koliko je predviđeno projektom aglomeracije Đakovo. Riječ je o više od 500 priključaka koji su, pojašnjeno je, za građane besplatni, a podrazumijevaju priključak od glavne cijevi do revizijskog okna na parceli vlasnika. Troškove nakon toga snosi sam vlasnik. Za podnošenje zahtjeva potrebno je dostaviti vlasnički list, izvod iz katastarskog plana, građevinsku dozvolu/uporabnu dozvolu/rješenje o uvjetima građenja/rješenje o izvedenom stanju/uvjerenje o identifikaciji objekta, 70 kn državnih biljega i osobnu iskaznicu vlasnika. Zahtjeve je, upozoreno je, potrebno podnijeti što prije.

Jedna od tema zbora građana bila je i smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu, o kojoj je uz gradonačelnika Marina Mandarića govorio pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Damir Burilo. Mještanima je pojašnjeno da će uz već izgrađeno reciklažno dvorište u Gajevoj ulici u Đakovu i ono koje će se graditi na odlagalištu “Vitika” imati mogućnost odlaganja različitih vrsta otpada u mobilno reciklažno dvorište čiji će kontejneri jednom mjesečno biti dovezeni u selo gdje će moći odložiti staklo, plastiku i drugo.

Na zboru građana bio je nazočan i ravnatelj Doma zdravlja Đakovo, Boro Knezović, koji je mještanima predočio projekt nove ambulante. Domu zdravlja Grad je ustupio oko 600 kvadrata na čestici gdje se nekad nalazila osnovna škola. “Imovinske odnose s Gradom riješili smo prije mjesec dana, a prije toga smo krenuli u projektiranje. Očekujem da bi krajem veljače ili u ožujku mogli predati zahtjev za građevinsku dozvolu. Nakon toga idemo na ishođenje izvedbene i građevinske dozvole, raspisivanje natječaja. Plan je imati ordinaciju opće medicine, a da ostavimo prostor i za stomatologa te da si ostavimo dnevni boravak s prostorom za patronažnu sestru”, rekao je Knezović.

Kada je bilo riječi o komunalno-infrastrukturnim investicijama rečeno je da se priprema projekt za izmjenu rasvjetnih tijela postojećih lampi sa štednim, uz kamen koji je nasipan na poljske putove nasipavat će novi. Napravljen je popis mostova u lošem stanju, pa će se izmijeniti cijevni propusti. Nastavit će se ulaganje u Dobrovoljno vatrogasno društvo, asfaltirat će se depo ispred doma i drugo. Uz plan izgradnje ambulante Doma zdravlja, pozvane su udruge da iznesu svoje potrebe za prostorom pa će se vidjeti što se može uklopiti. Ove godine bi se trebala napraviti dokumentacija i sve potrebne dozvole, a nagodinu bi se tražio način za financiranje izgradnje. Planira se graditi i pješačko-biciklistička staza nakon što se riješe imovinsko-pravni odnosi i izgradi kanalizacija. S proljećem će se krenuti i u uređenje kanalske mreže, odnosno glavnih kanala.

Na skupu je spomenut i tragični događaj pogibije mlade djevojke na obilaznici kod raskrižja za Selce. Rečeno je da je gradonačelnik Marin Mandarić razgovarao s predstavnicima Hrvatskih cesta te da je dano obećanje da će u ovoj godini iznaći sredstva za gradnju kružnog toka i na ovom i na raskrižju sa Satnicom Đakovačkom. Spomenuta je i izgradnja dječjeg vrtića te da se propituje hoće li on biti u sklopu nove zgrade na prostoru stare škole ili na nekom drugom mjestu.

Uz gradonačelnika Marina Mandarića, na skupu je bio njegov zamjenik Antun Galić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Damir Burilo, direktori gradskih poduzeća Đakovačkog vodovoda d.o.o Ivan Kočiš i Univerzala d.o.o. Stjepan Ripić te Hrvoje Šimić ispred Jedinice za provedbu projekta aglomeracije Đakovo.

U ponedjeljak će se zbor građana s istim dnevnim redom održati i u Budrovcima u Mjesnom domu u 18 sati.

 

Izvor: Grad Đakovo