Obavještavamo sve zainteresirane podnositelje da je od 12. kolovoza 2023. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2 iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge.

Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1 nije potrebno s obzirom da prihvatljive korisnike utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472, koja drže svinje na području zona ograničenja.

Mjera 1 Nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje

Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

i

  • za svinje korisnika potpore je utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje i na objektu na kojem su svinje uginule i/ili je provedeno njihovo usmrćivanje, zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljiva su grla svinja za koje je utvrđeno uginuće i/ili koja su usmrćena od dana potvrde pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Iznos potpore utvrđuje se sukladno broju, kategoriji i težini uginulih i/ili usmrćenih svinja temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Osnova za izračun potpore:

  • prasad i odojci do 35 kg 100,00 eura po grlu
  • tovne svinje 2,00 eura po kg žive težine
  • nazimice, krmače i nerasti 650,00 eura po grlu

Podatke o prihvatljivim korisnicima utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede.

U slučaju da Ministarstvo prilikom utvrđivanja prihvatljivosti korisnika na temelju zapisnika veterinarskog inspektora Državnog inspektorata utvrdi da su svinje koje su predmet postupanja, u uslužnom tovu na nadziranom objektu, zatražit će od sudionika uslužnog tova Izjavu o korisniku potpore koju potpisuju oba sudionika uslužnog tova.

Sudionici uslužnog tova iz dužni su popuniti i potpisati Izjavu te ju dostaviti u roku od 5 dana na adresu elektroničke pošte navedenu na obrascu izjave.

Ministarstvo poljoprivrede mjesečno i to do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec donosi Odluku o isplati sredstava potpore korisnicima.

Iznimno, Ministarstvo poljoprivrede donosi Odluku o isplati sredstava potpore korisnicima za razdoblje od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj do dana stupanja na snagu Pravilnika u roku od 15 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Mjera 2 Nadoknada gubitka prihoda za uklonjene svinje

Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

i

  • svinje korisnika potpore su uklonjene u klaonici određenoj od strane Ministarstva i na objektu s kojeg su svinje uklonjene zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljiva su grla svinja s objekata u području zone ograničenja, a koja su uklonjena u klaonici određenoj od strane Ministarstva temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Iznos potpore utvrđuje se na način da se cijene pojedinih kategorija i težinskih razreda svinja umanje za prihod od prodaje životinja koje su zaklane. Prihod ostvaren od prodaje zaklanih životinja potvrđuje se računom/otkupnim blokom izdanim od strane klaonice. Broj, kategorija i težina svinja za izračun potpore utvrđuje se zapisnikom o razvrstavanju trupova na liniji klanja.

Kategorije navedene u zapisniku o razvrstavanju trupova na liniji klanja:

  • prasad i odojci su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad i odojci do najveće težine toplog trupa od 28 kg,
  • tovne svinje su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad težine toplog trupa većeg od 28 kg i svinje kategorija T1 i T2 i
  • nazimice, krmače i nerasti su trupovi svinja kategorizirani u kategorije krmače, mladi nerastovi i stariji nerastovi i kastrati.

Masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman koji iznosi 78%.

Na tako utvrđene kategorije primjenjuje se ista osnova za izračun kao u Mjeri 1.

Zahtjev za potporu za Mjeru 2 popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 2 – Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge“.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže račune/otkupne blokove izdane od strane klaonice koju je odobrilo Ministarstvo za provedbu klanja svinja s objekata u zonama ograničenja.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Iznimno, za svinje koje su zaklane do stupanja na snagu Pravilnika, Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Detalje o potporama, prihvatljivim korisnicima i grlima te ostale relevantne informacije pogledajte ovdje.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Foto: Univerzal