Osim primarnoga razvrstavanja na korisničkim adresama, u Đakovu proširenoga i na biorazgradivi otpad, novi sustav gospodarenja otpadom donosi promjenu modela obračuna usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Buduća cijena, o kojoj tek treba odlučiti Gradsko vijeće, prema Vladinoj Uredbi bit će sastavljena od jasno definirane cijene minimalne javne usluge i varijabilnoga dijela, pa će svaki korisnik izravno moći utjecati na visinu vlastitih računa. Iako su Đakovčani otpad počeli razdvajati još 2014., kada su sva kućanstva dobila plave kante za papir i žute vreće za plastiku, više od 80 posto komunalnoga otpada i dalje završava na gradskom deponiju!

– To je pomiješano i neiskoristivo smeće. Trećinu zelene posude popuni organski otpad iz naših kuhinja. Izolira li se iz miješanog otpada samo taj biorazgradivi dio, plastična ambalaža, papir i karton, zelena će se kanta sporije popunjavati, samim time rjeđe prazniti, a u konačnici će to građane koštati manje nego sada. Kako?! Sami ćemo širom primarnom selekcijom otpada utjecati na količinu otpada u zelenoj kanti, da bi se prema broju njezinih mjesečnih pražnjenja izračunao varijabilni dio cijene usluge, kaže direktor Univerzala Stjepan Ripić.

RFID čipovi za elektroničku evidenciju pražnjenja

Do uspostave uređenijega sustava zbrinjavanja otpada komunalci će dovršiti opsežan posao registracije i označavanja svih posuda korisnika naljepnicama sa serijskim brojem i bar kodom. – Na zelene posude stavljamo čipove za RFID identifikaciju, kako bi senzori na Univerzalovim kamionima prepoznali spremnik, povezali ga s korisnikom i evidentirali svako pražnjenje. Da bi sve funkcioniralo, morali smo i naše kamione specijalizirane za otpad opremiti informatičkim sustavima za digitalnu kontrolu pražnjenja. Jasno je da su to za nas velike investicije u kojima nas financijski prati Grad, no unatoč tome, cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada neće rasti. Naprotiv, jedino može biti manja, a to opet ovisi o zelenoj posudi od 120 litara i korisniku, objašnjava Ripić.

Na svakoj korisničkoj adresi četiri posude

Svi će korisnici dobiti još i smeđu posudu za organski otpad, čime opseg posla za Univerzal dodatno raste. A da su upoznati s promjenama u gospodarenju otpadom korisnici potvrđuju potpisom Izjave o načinu korištenja javne usluge; i to je obaveza iz Vladine uredbe.

Kriterij obračuna varijabilnog dijela cijene za vlasnike i korisnike stanova i poslovnih prostora u ovakvim objektima postaje zelena posuda od 1100 litara. Zapremina se, naime, dijeli na broj korisnika posude, proporcionalno broju stambenih jedinica i broju članova svakog kućanstva ili korisnika prostora.

 

U Univerzal najčešće pristižu upiti o žutim kantama koje još uvijek nedostaju većem dijelu korisnika, no sva će kućanstva, kažu u komunalcu, biti potpuno opremljena čim Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) ispuni svoju obvezu i isporuči naručenu opremu.

Stjepan Ripić, Univerzalov direktor:
Sami ćemo širom primarnom selekcijom otpada utjecati na količinu otpada u zelenoj kanti, da bi se prema broju njezinih mjesečnih pražnjenja izračunao varijabilni dio cijene usluge. zelena će se kanta sporije popunjavati, time rjeđe prazniti, a u konačnici će to građane koštati manje nego sada.

– Kako bi kompletirao garniture spremnika za kućanstava, Grad Đakovo posredovanjem Fonda nabavlja 400 posuda za papir i karton, 5.600 posuda za plastiku, 5.700 posuda za biorazgradivi otpad i 1.300 kompostera, uglavnom za prigradski prsten. Planom je nabave obuhvaćeno i 130 posuda od po 1100 litara raznih namjena za potrebe višestambenih zgrada i poslovnih prostora, te 45 spremnika za staklo i 40 spremnika za tekstil, podsjeća Ripić i zaključuje kako će postavljanjem zelenih otoka i otvaranjem novog reciklažnoga dvorišta u Gajevoj početkom 2019. standard javne komunalne usluge i zbrinjavanja otpada u Đakovu zamjetno porasti.

Izvor: Univerzal