Temeljem članka 15. Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji (“Županijski glasnik” broj 9/15., 12/15., 10/16. i 2/19.), Povjerenstvo za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

 1. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

 1. Opći uvjeti za podnošenje prijava

Prijavu programa za koji traži dodjelu sredstava može podnijeti udruga:

 • koja je registrirana kao udruga u službenom registru,
 • koja projekt provodi na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je registrirano sjedište na području Županije,
 • koja svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,
 • koja svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
 • koja vodi transparentno financijsko poslovanje,
 • koja uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državno i Županijskom proračunu,
 • koja uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te koja je podnijela izvješće o izvršenju projekta odnosno programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

III. Kriteriji vrednovanja programa

U skladu sa Odlukom o financiranju programa udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji temeljni kriterij za odobravanje potpora predstavljaju ciljevi utvrđeni Županijskom razvojnom strategijom i njezinim provedbenim dokumentima te namjene i kriteriji financiranja djelatnosti utvrđeni odgovarajućim godišnjim programima javnih potreba.

U postupku odobravanja potpora ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa, njegova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu, a osobito:

 • doprinos programa ostvarivanju vizije i strateških ciljeva razvoja Županije utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom,
 • doprinos programa ostvarivanju programa zadovoljavanja javnih potreba u području na koje se program odnosi,
 • doprinos programa ostvarivanju ciljeva utvrđenih Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,
 • broj sudionika obuhvaćenih provedbom programa,
 • širina teritorijalnog obuhvata,
 • realnost i ostvarivost planiranog programa,
 • održivost programa,
 • odnos troškova i planiranog učinka programa,
 • plan osiguranja sredstava za provedbu programa,
 • sposobnost udruge za provedbu i upravljanje planiranim programom,
 • prijašnje iskustvo u djelovanju udruge.

Temeljno mjerilo za odobravanje sredstava predstavlja stupanj značaja programa za Županiju u odnosu na sredstva potrebna za ostvarivanje tog programa.

 1. Financijska sredstava

Za financiranje programa koji su predmetom ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva kako slijedi:

Rbr.NamjenaRaspoloživi iznos sredstava u knMogući iznos potpore u kn
1.Za programe i projekte iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba70.000,00do 5.000,00
2.Za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine40.000,00do 10.000,00
3.Za programe i projekte u organizaciji stambenih zajednica za mlade50.000,00do 30.000,00
4.Za programe i projekte socijalnih samoposluga100.000,00do 30.000,00
5.Za programe i projekte iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama30.000,00do 30.000,00
6.Za programe i projekte psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti50.000,00do 50.000,00
7.Za programe i projekte iz područja socijalne skrbi200.000,00do 20.000,00
8.Za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata400.000,00do 50.000,00
9.Za programe i projekte iz područja zdravlja i zaštite okoliša150.000,00do 20.000,00
10.Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda180.000,00do 5.000,00
    
  UKUPNO1.270.000,00

Iz sredstava Proračuna Županije temeljem ovog Javnog poziva udruzi se mogu odobriti sredstva za jedan program ili projekt. 

Neće se sufinancirati programi/projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 1. Podnošenje prijave

Ovaj Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr, a obavijest o objavi poziva u “Glasu Slavonije”.

Popunjene prijave s propisanim prilozima (dokumentacija utvrđena točkom VI. ovog Javnog poziva), uz napomenu “Javni poziv za financiranje programa udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini” treba dostaviti:

 1. Poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osječko-baranjska županija

Pisarnica

Županijska 4

31000 Osijek

s naznakom

„Ne otvaraj – za Prijavu na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini“ te upisati točan broj i naziv područja financiranja iz Javnog poziva za koji s prijavljuje program ili projekt.

te obavezno i

 1. Elektroničkim putem samo obrasce Ud 1 (u wordu) i Ud 2 (u excelu) na e-mail adresu [email protected], a koji moraju biti popunjeni elektronički.

Obrasce Ud1 i Ud2  je moguće preuzeti na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr  

Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 29. siječnja do 28. veljače 2021. godine.

Sve nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

 1. Dokumentacija

Uz elektronički dostavljene popunjene obrasce Ud1 i Ud2, poštom ili osobno obavezno je priložiti:

 1. popunjeni obrazac Ud1 (obrazac objavljen na web stranici Županije),
 2. popunjeni obrazac Ud2 (obrazac objavljen na web stranici Županije),
 3. detaljan opis programa/projekta koji se predlaže za financiranje sredstvima Županijskog proračuna,
 4. dokaz o registraciji udruge (izvod iz Registra udruga, registri.uprava.hr/#!udruge),
 5. uvjerenje nadležne porezne uprave da podnositelj prijave uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa i drugih davanja prema Državnom proračunu,
 6. opisno godišnje izvješće o radu za 2020. godinu,
 7. propisani financijski izvještaj predan FINA-i za 2019. ili 2020 godinu,
 8. udruge koje prijavljuju program/projekt u okviru kojeg traže sredstva za financiranje materijalnih davanja obvezne su priložiti i odobrenje nadležnog tijela za pružanje stalne humanitarne pomoći ili provođenje humanitarne akcije.

Nadležno upravno tijelo Županije izvršit će provjeru urednog ispunjavanja obveza podnositelja prijave  za financiranje programa/projekta prema županijskom proračunu.

VII. Odlučivanje o prijavi

Nakon razmatranja i vrednovanja svih podnesenih prijava koje ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva, o njihovom prihvaćanju odlučit će se, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji (“Županijski glasnik” broj 9/15., 12/15., 10/16. i 2/19.), donošenjem plana financiranja programskih aktivnosti udruga u 2021. godini.

Plan će biti objavljen na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Sve udruge koje temeljem ovog Javnog poziva podnesu prijave, bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja plana financiranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu.

O odluci o dodjeli potpore obavještavaju se svi podnositelji prijava putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavnom obrascu. Svaki podnositelj prijave može uložiti prigovor na donesenu odluku u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost